Wet Bevorderen Contracteren

Op 8 juni heeft de Tweede Kamer kort het aangekondigde voorstel voor wijziging van de wet ‘Bevorderen contracteren’ besproken. Het ministerie van VWS wil dit voorstel nog voor het zomerreces inhoudelijk behandelen en had het daarom op de spoedwetlijst geplaatst. VvAA en andere partijen maken zich zorgen dat een snelle behandeling ten koste zal gaan van een zorgvuldige beoordeling van de wetswijziging en de gevolgen daarvan. “Welk probleem wordt met deze wetswijziging opgelost”, vraagt VvAA-directeur Edwin Brugman zich af.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Het ministerie van Volksgezondheid wil met de wet de contractering van zorg in de wijkverpleging en in de ggz bevorderen, omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat ongecontracteerde zorgaanbieders in de ggz en in de wijkverpleging relatief duurder zijn. Er zou onder meer sprake zijn van ondoelmatige zorgverlening.

De voorgenomen wetswijziging maakt het mogelijk om voor bepaalde (deel)sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in (nadere) regelgeving vast te leggen. De precieze inhoud van de wetswijziging is nog niet bekend. 

Veel belangenverenigingen, waaronder onder andere VvAA, LVVP, LHV, ggz-platform Mind, de mondzorgkoepels, de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze en de zelfstandige klinieken zijn tegen het wetsvoorstel in voorbereiding. 

Onvoldoende onderbouwing

Zij geven aan dat er geen rechtvaardiging bestaat voor het (verder) aantasten van het recht op vrije zorgkeuze.  

De conclusie van de minister en daarmee de aanleiding voor het wetsvoorstel (ongecontracteerde zorgaanbieders in de ggz en de wijkverpleging zijn duurder), is met het onderzoek dat is uitgevoerd niet voldoende onderbouwd. En zelfs mocht het zo zijn dat ongecontracteerde zorgaanbieders in de ggz en wijkverpleging relatief duurder zijn dan gecontracteerde zorgaanbieders – om wat voor reden dan ook –, dan is die uitkomst onvoldoende om de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in alle disciplines, naar beneden bij te stellen.  

VvAA-directeur Edwin Brugman stelt dat de voorgenomen wetswijziging een zorgvuldige afweging behoeft en dus niet snel voor de zomer nog even afgehamerd moet worden: “We moeten goed nadenken of we de zorgverzekeraars – private partijen – zoveel macht willen geven. En welk probleem wordt er nu eigenlijk opgelost? Ook gaat het te ver om – mocht er in bepaalde sectoren ondoelmatig worden gewerkt – een wet aan te nemen die voor alle disciplines geldt. Het moet overigens nog maar eens gezegd: het is nooit aangetoond dat ongecontracteerde zorg duurder of van mindere kwaliteit is.”

VvAA blijft het verdere verloop kritisch volgen en bereidt zich voor op acties rond het behoud van de vrije artsenkeuze.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij Stichting VvAA Rechtsbijstand.

Delen