ZN steun voor zorgaanbieders niet-coronazorg

Zorgverzekeraars Nederland heeft bekendgemaakt dat alle zorgaanbieders die geen coronazorg leveren, een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. Dit geldt ook voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders wanneer zij aan een aantal extra voorwaarden voldoen. Edwin Brugman, directeur bij VvAA: “Wij zijn blij dat de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit van zorg te waarborgen.”

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Nederland bracht op 25 maart jongstleden het bericht naar buiten dat zij gecontracteerde zorgaanbieders die in financiële problemen dreigen te komen, gaat ondersteunen. Nu is bekend geworden dat alle zorgaanbieders die geen coronazorg leveren, een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen.

Zorgaanbieders krijgen vanaf 1 mei a.s. over de maanden maart tot en met juni een percentage tussen de 60 en 80 procent uitgekeerd van de omzet die ze anders zouden behalen uit te vergoeden zorg. Zorgverzekeraars betalen daarnaast openstaande declaraties versneld uit. Kan een zorgaanbieder niet wachten tot mei op uitbetaling van de bijdrage? Dan kan de zorgaanbieder een vooruitbetaling aanvragen om de periode tot 1 mei te overbruggen.

Om in aanmerking te komen voor de vooruitbetaling en/of continuïteitsbijdrage moet de zorgaanbieder aan voorwaarden voldoen. Voor de niet-gecontracteerde zorgaanbieders gelden meer voorwaarden, met in het bijzonder de verplichting tot het (tijdelijk) aangaan van een contractuele relatie voor 2020 met de zorgaanbieder.

De ondersteuning is erop gericht dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrises moeten maken, gedeclareerd kunnen worden. De combinatie van de maatregelen in combinatie met het inlopen van wachtlijsten na de coronacrisis, mag voor de betrokken zorgaanbieders niet tot een financieel voordeel leiden.

Kentering

Edwin Brugman, directeur bij VvAA, is blij dat zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit van zorg te waarborgen. “Het is mooi om te zien dat de zorgverzekeraars de bureaucratie nu kunnen loslaten. Dit legt tegelijkertijd een verantwoordelijkheid bij de zorgverleners om op een goede manier gebruik te maken van de regeling.”

Brugman ziet een kentering bij de houding van de zorgverzekeraars naar niet-gecontracteerde zorgverleners: “Jarenlang was er sprake van een zekere contracteringsdwang, maar dat is nu niet het geval. Ik vind het een goed teken dat ook niet-gecontracteerde zorgverleners als waardevol worden gezien. En het is niet onbegrijpelijk dat ze voor deze groep wel regels willen afspreken. Er is toegezegd dat dat op een zo gemakkelijk mogelijke manier zal gaan, dat zullen wij, in nauw overleg met de beroepsorganisaties, kritisch volgen.”

‘Het is mooi om te zien dat zorgverzekeraars de bureaucratie nu kunnen loslaten’

Brugman wil hierbij een oproep doen aan de zorgverzekeraars: “Als de bureaucratie nu weggelaten kan worden, kan dat misschien doorgezet worden als de pandemie voorbij is. Dat scheelt de gezondheidszorg miljarden en zorgverleners kunnen zich dan nog meer bezighouden met zorg verlenen.”

Verschillende regelingen

Zorgaanbieders kunnen een eenmalig verzoek om vooruitbetaling doen. Maken zorgaanbieders van deze ondersteuning gebruik, dan kunnen zij geen aanspraak maken op relevante Rijksregelingen Coronacrisis (bijvoorbeeld NOW), met uitzondering voor het deel omzetdaling dat mogelijk overblijft na aftrek van de bijdrage door de zorgverzekeraar. Met andere woorden: voor het deel omzetdaling dat mogelijk nog overblijft na de bijdrage van de zorgverzekeraar, kan alsnog een beroep op de algemene regelingen van het Rijk worden gedaan. Het gebruik van fiscale regelingen is toegestaan.

Ook staan zorgaanbieders er dan voor in dat zij de reguliere zorg zo goed mogelijk blijven leveren met aandacht voor doelmatigheid, gepast gebruik en volledige registratie. Dit met een binnen de bestaande overheidsmaatregelen aantoonbare maximale inzet van zorg op afstand. Daarnaast moeten zij bij uitval van vraag in hun reguliere werk, beschikbaar zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg door inzet van personeel, faciliteiten en hulpmiddelen. Zorgaanbieders moeten zowel voor de korte als op de lange termijn de instandhouding van capaciteit nastreven.

Bij opname in een frauderegister, kan een zorgaanbieder van de bijdrage worden uitgesloten

Is een zorgaanbieder betrokken (geweest) bij een fraudeonderzoek en/of opgenomen in het extern verwijzingsregister of ander frauderegister, of zijn of worden er opvallende resultaten geconstateerd bij een controle, dan kan een zorgverzekeraar om die reden de zorgaanbieder van de bijdrage uitsluiten. Dit geldt ook als recent een juridische procedure is gevoerd of als deze nog loopt over de recht- en doelmatigheid van geleverde zorg.

Hoogte vooruitbetaling

Bij de bepaling van de hoogte van de vooruitbetaling wordt uitgegaan van 70 procent van een twaalfde deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis in de zorgverzekering en de aanvullende verzekering, waarbij het bedrag hoger dan € 250,- is. De vooruitbetaling wordt verrekend met alle te ontvangen declaraties, alle vorderingen die nog ontstaan op de zorgaanbieder en/of de continuïteitsbijdrage.

De zorgaanbieder is verplicht alle declaraties vanaf 1 maart jl. gedurende het verdere kalenderjaar 2020 rechtstreeks (of via een servicebureau) in te dienen bij de zorgverzekeraar, tenzij deze al zijn ingediend bij verzekerden of via een servicebureau. In deze periode mag een zorgaanbieder alleen declaraties aan verzekerden sturen voor geleverde, maar op basis van de polisvoorwaarden niet vergoede, zorg. Betaling van de vooruitbetaling kan aan de zorgaanbieder, maar ook via een regulier door de zorgaanbieder ingeschakelde tussenpersoon plaatsvinden. De persoon die de aanvraag voor vooruitbetaling ondertekent, verklaart daarmee vertegenwoordigingsbevoegd te zijn.

Geen financieel voordeel

De combinatie van deze maatregelen mag voor de betrokken zorgaanbieders niet tot een financieel voordeel leiden. Bij onjuist gebruik of het later niet accepteren van de voorwaarden van de continuïteitsbijdrage, wordt de vooruitbetaling teruggevorderd dan wel verrekend en dient de zorgaanbieder de vooruitbetaling op eerste verzoek aan de zorgverzekeraar terug te betalen. De aanvraag van de vooruitbetaling en/of continuïteitsbijdrage heeft geen betrekking op zorg en diensten geleverd door of via opticiens.

Niet-gecontacteerde zorgaanbieders

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders gelden extra voorwaarden:

  • de zorgaanbieder moet voor 2020 (tijdelijk) een contractuele relatie met de zorgverzekeraar aangaan. Voor het jaar 2021 wordt teruggevallen op de relatie die er vóór de vooruitbetaling was. De voorwaarden van het tijdelijke contract worden op een later moment bekendgemaakt. De vooruitbetaling en/of continuïteitsbijdrage wordt enkel verstrekt op basis van een geformaliseerde betaalrelatie of contract gelijk – dan wel van gelijke strekking – aan die van gecontracteerde zorgaanbieders;
  • zorg die in het buitenland is geleverd is van vergoeding uitgesloten;
  • audiciens vallen niet onder de regeling;
  • de zorgaanbieder beschikt over een Ultimate Beneficial Owner-verklaring die bij de zorgverzekeraar bekend is;
  • de zorgaanbieder heeft in januari tot en met maart zorgprestaties geleverd met een minimum van totaal 5 procent over die drie maanden van de bij de zorgverzekeraar bekende zorgkosten op jaarbasis;
  • de zorgverzekeraar heeft het recht controles (achteraf) uit te (laten) voeren bij de zorgaanbieder ten aanzien van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst(en).  

Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij Stichting VvAA Rechtsbijstand.

Delen