Aantal bij VvAA ingediende huisartsenclaims stijgt licht

Uitbreiding van het takenpakket, versobering van het sociale vangnet, vergrijzing, werk- en administratiedruk. Een aantal voorbeelden van mogelijke oorzaken voor de lichte stijging van het aantal claims bij huisartsen. Belangrijke vraag is dan: wat doen we er gezamenlijk aan om de kans op een claim te minimaliseren?

De cijfers

Bij VvAA, marktleider op het gebied van medische aansprakelijkheid voor huisartsen, zijn in 2017 345 claims ingediend. Een stijging van 5,5% ten opzichte van 2016 waarin 327 claims werden ingediend. Een lagere stijging dan in 2016 waarin het aantal claims met 9% toenam ten opzichte van 2015 (300 claims).  Let wel: het gaat hier om ingediende claims, dit geeft nog geen beeld van alle situaties waarin sprake is van een verwijtbare fout.

VvAA zet in op preventie in samenwerking met huisartsen

In perspectief

Het is belangrijk het aantal ingediende claims in het juiste perspectief te plaatsen. In de wetenschap dat 17 miljoen Nederlanders gemiddeld 4,4 keer per jaar naar de huisarts gaan, is de kans op een incident dat leidt tot een claim, ontzettend klein. Natuurlijk is het wel zaak de  licht stijgende trend te keren. Elke claim is er één teveel. Vooral omdat de impact ervan enorm is voor de patiënt én zorgverlener.

Hoogte claimbedrag stijgt ook

Niet alleen het aantal ingediende claims stijgt, ook het uitgekeerde bedrag per claim stijgt. VvAA ziet daarvoor een aantal mogelijke oorzaken:

 • Het sociale vangnet verschraalt:
  Vergoedingen vanuit de overheid zijn in de afgelopen jaren beperkt. Waar als gevolg van een medisch incident bijvoorbeeld een traplift nodig is, werd dit voorheen door de overheid vergoed. Nu maakt dit vaker deel uit van de schadevergoeding.
 • Een stijgend aantal zzp’ers:
  Bij zzp’ers ligt het indienen van een claim eerder voor de hand. Omdat er voor hen vaak geen financieel vangnet is zoals voor werknemers, leidt uitval vaak tot direct inkomensverlies.
 • Hogere vergoeding letselschadeadvocaten

Over de afgelopen jaren ziet VvAA tevens een stijging in de tarieven die letselschadeadvocaten rekenen voor hun diensten. Deze vergoeding maakt deel uit van de totale schadevergoeding met als gevolg dat die ook stijgt.

De huisarts als drukbezette regisseur van de eerste lijn

Het bord van de huisarts wordt steeds voller. Zo worden patiënten bijvoorbeeld via het eigen risico aangemoedigd om eerst naar de huisarts (eerste lijn) en niet (direct) naar het ziekenhuis (tweede lijn) te gaan. De vergrijzing zorgt er verder voor dat de behoefte aan (complexere) zorg groter wordt. Ook zorgen de wachtlijsten in de jeugdzorg en de GGZ voor meer werk bij de huisarts. Het aantal zorgtaken is dus groot. De verwachting is dit aantal nog verder gaat toenemen. Bijvoorbeeld door het akkoord dat minister Bruins recent bekend maakte.

De tijd aan administratie minimaal halveren

De continue stroom aan administratie die onder andere voortkomt uit de afstemming en communicatie met de tweede lijn en zorgverzekeraars zorgen ervoor dat de werkdruk van de huisarts verder toeneemt. Dat kan en moet minder. Daarom heeft VvAA in samenwerking met beroepsorganisaties, VWS en het huisartsenactiecomité Het Roer Moet Om het initiatief (Ont)Regel de Zorg geïnitieerd met als belangrijkste doel: 50% minder tijd kwijt aan onzinnige administratiedruk. Niet alleen voor huisartsen, ook voor zes andere beroepsgroepen in de zorg.

Waarborgen van de kwaliteit van huisartsenzorg

“De huisartsenzorg in Nederland is van zeer hoog niveau. Echter, we zien – naast alle andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals verschraling van het sociale vangnet en vergrijzing, dat de huisarts steeds meer taken krijgt en in lijn daarmee stijgt de kans op claims”, aldus Melchior Spies, directeur Medische Aansprakelijkheid VvAA. Hij vervolgt: “Voor de toekomst vormt de combinatie van het toenemende aantal zorgtaken en de stijgende werkdruk een reëel risico voor de kwaliteit van huisartsenzorg. Dat is iets waar we met het hele veld alert op moeten zijn en waarin we huisartsen zoveel mogelijk ondersteunen.”

Huisartsen ondersteunen in het diagnoseproces

Als poortwachter van de gezondheidszorg, is het stellen van diagnoses een kerntaak voor de huisarts. VvAA zet al haar expertise in om huisartsen zoveel mogelijk te helpen bij het stellen van lastige, complexe en/of op elkaar lijkende diagnoses. Hierin werken we onder meer samen met het Erasmus Medisch Centrum om huisartsen al tijdens hun opleiding maar ook tijdens hun loopbaan, optimaal te ondersteunen bij deze belangrijke taak.”

Gezamenlijk werken aan preventie

Huisartsen helpen om medische incidenten tot een minimum te beperken is een belangrijk doel van VvAA. Hoe doet VvAA dat?

 • Op basis van onze data ontwikkelingen en inzichten delen met huisartsen.
 • Gezamenlijk aan de slag met oplossingen om meer grip op de oorzaken van claims te krijgen zodat we de kans op incidenten verkleinen.
 • VvAA heeft een meldpunt Veilig Incidenten Melden (VIM)waar artsen (bijna) diagnosefouten kunnen rapporteren. Deze incidenten worden geanalyseerd en de uitkomsten worden gedeeld met de huisartsen.
 • Coaching in communicatie en omgang met patiënt: Transparantie, goede communicatie en aandacht maken dat een patiënt zich gehoord en erkend voelt. VvAA begeleidt en traint huisartsen hierin, onder meer via personal coaching en masterclasses.
 • VvAA ondersteunt en adviseert huisartsen hoe zij werkprocessen in hun praktijk optimaal kunnen inrichten en optimaliseren.

Op deze manier dragen we samen met leden bij aan het waarborgen van de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland.

Delen