Conceptnotulen ALV Vereniging VvAA 2017

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA, gehouden op dinsdag 27 juni 2017 bij VvAA gebouw ’t Hart, Orteliuslaan 750 te Utrecht. Wanneer u prijs stelt op papieren notulen, kunt u contact opnemen met Vanessa van den Berg, tel: 030 247 41 82 of e-mail: bestuur@vvaa.nl.

 

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter van het bestuur van Vereniging VvAA, Gerlach Cerfontaine, is verhinderd. De vergadering wordt geopend en voorgezeten door de vice-voorzitter van het bestuur, Willem Veerman.

2. Mededelingen
Oud bestuurslid en erelid Herman Logtenberg en oud bestuurslid en erelid Ton Casparie hebben zich afgemeld voor de vergadering.

3. Vaststelling van de notulen van de 94ste Algemene Ledenvergadering gehouden op 22 juni 2016
Per abuis is als locatie het hoofdkantoor van VvAA in de notulen vermeld als locatie, de vergadering heeft echter plaatsgevonden bij ‘De Fabrique’ te Utrecht. De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2016
Verslag van het bestuur door de secretaris
De secretaris licht het jaarverslag over 2016 toe. Hij wijst op de nieuwe vormgeving ervan en noemt in het bijzonder de erin opgenomen quotes van ereleden en jonge VvAA-leden.

Het succes van de samenwerking met het actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ (HRMO) en de signalen vanuit de leden inspireerde VvAA en HRMO om in 2016 het initiatief te verbreden naar andere medische beroepsgroepen. “Geef de spreekkamer terug aan de patiënt en zorgverlener”. Met die boodschap initieerden de VvAA ‘roergangers’ het manifest Zelf aan het Roer. Hiermee raakten zij direct het pijnpunt van zorgprofessionals van nu: de spreekkamer is niet langer het vertrouwde domein voor patiënt en zorgverlener. Verzekeraars en allerlei andere partijen in en rondom de zorg mengen zich meer en meer in de spreekkamer en naar de overtuiging van veel zorgverleners veroorzaakt dat steeds minder vertrouwen en brengt meer bureaucratie. Vanwege het belang van discussie over dit thema voor alle zorgverleners, besloot VvAA te investeren in het faciliteren van die discussie. Ook in 2017 heeft dit onderwerp de aandacht van het bestuur.

De secretaris meldt voorts dat Arts en Auto in 2016 drie kanalen heeft ingezet: het magazine, online (website, nieuwsbrief en app) en Arts en Auto Student. Het bestuur heeft in 2016 besloten om het in 2015 succesvol georganiseerde en door de leden gewaardeerde event Arts en Auto Live eens per twee jaar te organiseren. In november 2017 zal de tweede editie plaatsvinden.

Verder vertelt de secretaris over de samenwerking met de verschillende beroepsorganisaties, die de afgelopen jaren steeds is verbeterd. Inmiddels is sprake van periodiek bestuurlijk overleg met alle grote beroepsorganisaties en werkt VvAA ook intensief samen met een aantal kleinere belangenbehartigers van de leden.

Financieel verslag door de penningmeester
De penningmeester licht het financieel verslag toe.

Het resultaat vóór belastingen over 2016 bedraagt positief € 131.343 en is daarmee € 391.495 hoger dan vorig jaar. Deze toename wordt veroorzaakt door enerzijds hogere baten van € 286.368 en anderzijds lagere lasten in 2016 ten opzichte van 2015 van € 105.127.

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor om de winst over dit boekjaar ad € 109.821 toe te voegen aan de algemene reserve als onderdeel van het “Eigen vermogen”. De Algemene Ledenvergadering is hiermee akkoord.

In 2016 is het bestuur van Vereniging VvAA benaderd door het bestuur van de Stichting Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde. Zij hebben Vereniging VvAA verzocht een lening te verstrekken. Het bestuur van Vereniging VvAA heeft besloten aan dit verzoek te voldoen aangezien een deel van de leden baat heeft bij het cursusaanbod van OSG-VvAA, er historische banden zijn tussen beide organisaties en het feit dat de stichting “VvAA” in haar naam draagt. Het bestuur heeft besloten een lening ter beschikking te stellen met een kredietmaximum van € 300.000,-. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het jaarverslag van Vereniging VvAA.

Binnen Vereniging VvAA wordt in 2017 gekeken naar een alternatief voor de wijze van financiële rapportage. Wellicht ziet in 2018 het jaarverslag er daarom anders uit. De voorgestelde wijziging wordt in overleg met de account uitgevoerd.

5. Vaststelling van de jaarrekening 2016
De jaarrekening wordt vastgesteld. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn bijdrage.

6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2016
De Algemene Ledenvergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid in 2016.

7. Verenigingsbeleid 2017 e.v.
Toelichting van de voorzitter op het verenigingsbeleid

De voorzitter informeert de Algemene ledenvergadering over het feit dat Vereniging VvAA in maart 2017 Edwin Brugman aangesteld heeft als directeur van Vereniging VvAA. Hij voert deze functie uit in combinatie met zijn functie bij VvAA Groep B.V. (directeur kennismanagement en netwerken).

In 2017 is het project ‘(Ont)regel de zorg’ als logisch vervolg op de samenwerking met HRMO gestart. In samenwerking met Het Roer Moet om en De Argumentenfabriek wordt door middel van een denktank – naar analogie van ‘De Nationale Denktank’ – de bureaucratie in de zorg in kaart gebracht, met als doel te bekijken op welke manier de bureaucratie in de zorg kan worden beperkt. In november vindt een werkconferentie plaats,  waarna met de uitkomsten daarvan concrete voorstellen kunnen worden gedaan. Op welke wijze die voorstellen worden gepresenteerd, is nog onderwerp van gesprek.

Voorts vermeldt de voorzitter dat ook in 2017 samenwerking met de beroepsorganisaties een belangrijk thema blijft. VvAA wil de beroepsorganisatie graag faciliteren om de belangen van de gemeenschappelijke leden zo goed mogelijk te behartigen. Er vindt om die reden met de grote beroepsorganisaties frequent bestuurlijk overleg plaats. Daarnaast meldt de voorzitter dat VvAA als initiatiefnemer nauw betrokken is bij het realiseren van het digitale platform ‘Zo werkt De Zorg’, dat voortvloeit uit het boek ‘Zo Werkt De Zorg’, dat eerder door VvAA en De Argumentenfabriek werd uitgegeven en goed werd ontvangen. Het doel van de participatie van VvAA in het platform is het creëren van meerwaarde leden van VvAA. Er wordt verder bekeken op welke wijze die meerwaarde tot uitdrukking komt.

Toelichting op de begroting voor 2017 door de penningmeester
Het bestuur heeft in 2017 besloten tot een aanpassing van het budget ‘Profilering algemeen’. Wat voor deze post per saldo leidt tot een aanpassing naar € 388.000 in plaats van € 300.000. Deze aanpassing leidt tot een daling van het gebudgetteerde resultaat van € 88.000.

8. Vaststelling van de contributie voor 2018

Voorgesteld wordt om de contributie voor 2018 ongewijzigd te laten

  • € 39,- voor leden van 30 tot 65 jaar
  • € 24,- voor leden van 65 jaar en ouder
  • Voor leden tot 30 jaar is het lidmaatschap gratis.

Leden die betalen per automatische incasso ontvangen een korting van € 1,50 op de jaarlijkse contributie.

De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Samenstelling bestuur
Drs. Erik Gostelie, dierenarts MBA neemt na 10 jaar afscheid als bestuurslid/secretaris van Vereniging VvAA. De vicevoorzitter dankt hem hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid.

Om te voorzien in de ontstane vacature draagt het bestuur Brigitte Cornelissen ter benoeming voor als nieuw bestuurslid. Brigitte Cornelissen is dierenarts en heeft bestuurlijke ervaring onder meer als vicevoorzitter bij de KNMvD (van 2008 tot 2015). Brigitte Cornelissen is 54 jaar en woont in Almere.

De vergadering stemt in met deze voorgestelde benoeming.

Wegens het aflopen van de benoemingstermijn, draagt het bestuur de volgende bestuursleden ter herbenoeming voor: drs. Gerlach Cerfontaine (voorzitter), dr. Geraline Leusink, arts MBA en drs. Willem Veerman, huisarts (vicevoorzitter). Ook hier stemt de vergadering mee in.

10. Voordracht tot benoeming als erelid
Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Vereniging VvAA draagt het bestuur drs. Herman van Hemsbergen, voormalig voorzitter van de Hoofddirectie van VvAA Groep B.V., voor ter benoeming als erelid wegens zijn grote verdienste voor Vereniging VvAA.

In afwezigheid van drs. Herman van Hemsbergen vindt er een bespreking plaats over deze voordracht. De vergadering is akkoord met de voordracht tot benoeming als erelid. In aanwezigheid van drs. Herman van Hemsbergen vindt de benoeming plaats. De vicevoorzitter feliciteert hem van harte met deze titel.

11. Rondvraag
Bij de rondvraag wordt de aanstelling van Edwin Brugman als directeur van Vereniging VvAA positief benadrukt door één van de aanwezigen, die opmerkt dat Brugman voor VvAA veel betekend heeft. Verder wordt opgemerkt dat de boodschap van het bestuur aan de ledenvergadering aan veel meer leden dan thans aanwezig zou moeten worden overgebracht. Wellicht kan een andere opzet van de ledenvergadering hieraan kan bijdragen. Het bestuur neemt deze suggestie mee.

12. Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun komst. De voorzitter sluit de vergadering.

 

Delen