Conceptnotulen ALV Vereniging VvAA 2016

94ste Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA, gehouden op woensdag 22 juni 2016 voorafgaand aan het VvAA Congres ‘Zelf aan het Roer’ in de Fabrique in Utrecht.

 

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter van het bestuur van Vereniging VvAA, Gerlach Cerfontaine is verhinderd. De vergadering wordt geopend door vicevoorzitter Arjan van Nistelrooij. De aanwezigen worden welkom geheten in evenementenlocatie DeFabrique in Utrecht. De ALV vindt hier plaats omdat na afloop van deze vergadering het VvAA Congres plaatsvindt.

2. Mededelingen
Naast de afmelding van de voorzitter zijn er geen mededelingen.

3. Vaststelling van de notulen van de 93ste Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 juni 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2015
Verslag van het bestuur door de secretaris

De secretaris licht het Jaarverslag over 2015 toe. Centraal in 2015 stond het Jubileum van Arts en Auto. Het 80-jarig bestaan van het ledenmagazine is op zaterdag 6 juni met 6000 bezoekers groots gevierd. Daarnaast heeft het onderwerp ‘samenwerken, vertrouwen, deregulering en menselijke maat’ samen met het ‘versterken van de relatie met de leden en beroepsverenigingen’ in 2015 aandacht gehad.

In 2015 heeft VvAA het initiatief van de ‘bezorgde huisartsen’ ondersteund. Op 10 juni vond het avonddebat ‘Het Roer Moet Om’ plaats in de Rode Hoed in Amsterdam. De minister heeft een overleg met de huisartsen toegezegd om meer ruimte te creëren voor samenwerking tussen huisartsen en minder administratieve lasten, en over afspraken over kwaliteit van zorg.

De secretaris vertelt over verschillende samenwerkingen die er zijn met beroepsorganisaties zoals: de NVGzP, De Jonge Specialist, Compassion4Care en de ONT.

Het totaal aantal VvAA-leden op 31 december 2015 was 120.722.

De penningmeester licht het financieel verslag 2015 en de begroting voor 2016 toe. De afname van het resultaat met € 163.000,- is voornamelijk het gevolg van een toename van de kosten met € 181.000,- wat voornamelijk het gevolg is van de kosten van het succesvolle Arts en Auto Event, ad € 268.000,-.

Het gebudgetteerde resultaat van 2016 komt naar verwachting € 204.000,- positiever uit dan het resultaat over 2015 voornamelijk als gevolg van hogere contributie-opbrengsten in 2016.

5. Vaststelling van de jaarrekening 2015
De jaarrekening wordt vastgesteld. De vicevoorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet.

6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2015
De Algemene Ledenvergadering dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid in 2015.

7. Verenigingsbeleid 2016
De vicevoorzitter licht het verenigingsbeleid vanaf 2016 toe.

Doelstelling is om meer inhoud en meer toegevoegde waarde van de Vereniging voor de leden van alle leeftijden te realiseren. Dit wil de Vereniging doen door middel van inhoudelijke activiteiten met maatschappelijke relevantie, grotere en meer herkenbare ledenactiviteiten voor alle leeftijden en het versterken van de relatie en samenwerking met beroepsorganisaties.

De inhoud van het verenigingsbeleid bevat de centrale hoofdthema’s: samenwerken en vertrouwen. Met daaronder de deelthema’s: deregulering, menselijke maat, interdisciplinaire samenwerking in de zorg en leiderschap.

Naast het Congres dat na afloop van deze vergadering plaatsvindt, organiseert VvAA in 2016 ook een thema-avond over wat zorgprofessionals kunnen leren van de luchtvaart. Verder is VvAA samen met het iBMG een onderzoek gestart naar interdisciplinaire samenwerking in de zorg. Dit is in 2018 afgerond. In 2016 vinden twee regionale netwerkbijeenkomsten plaats en een studentenevent (verwachting: 250 bezoekers) met het onderwerp: start van de carrière. Ook de volgende (inmiddels reguliere) ledenactiviteiten staan in 2016 op de planning: de Autorally en de VvAA Familiedag. Daarnaast is er budgettaire ruimte gehouden om in 2016 in te spelen op relevante initiatieven van beroepsorganisaties op het gebied van deregulering, samenwerken, menselijke maat en leiderschap.

Ook in 2016 blijft VvAA zich inzetten voor het versterken van de relatie met de beroepsorganisaties. Dit doet VvAA tijdens het congres ‘Zelf aan het Roer’. Ook bij het vervolg op dit congres blijven de beroepsorganisatie betrokken.

In 2016 en verder zal er een uitdaging liggen bij generatie Y (25-34 jaar). Deze generatie vraagt om een nieuwe aanpak om te blijven boeien.

Het bestuur krijgt complimenten van een van de aanwezigen dat de plannen voldoende dynamiek hebben. Er wordt gevraagd of het bestuur ook zorgen heeft. De vicevoorzitter laat weten dat de nieuwe generatie, waarover als laatste in de presentatie is gesproken, een zorgpunt is. Er is een verandering van tijdperk waarbij jongeren zich niet snel aangetrokken voelen tot een vereniging.

Als laatste wordt opgemerkt dat de Vereniging niet goed vindbaar is op de VvAA-site.

8. Samenstelling bestuur
Bij dit agendapunt draagt de vicevoorzitter de vergadering over aan secretaris Erik Gostelie. Arjan van Nistelrooij neemt na tien jaar afscheid als bestuurslid van Vereniging VvAA. Alexander Tolmeijer neemt afscheid aan het einde van zijn eerste termijn. Alexander Tolmeijer was naast bestuurslid ook penningmeester.

Het bestuur draagt de volgende nieuwe bestuursleden ter benoeming voor om te voorzien in de ontstane vacatures:

Miriam Stoks als bestuurslid. Miriam Stoks is apotheker en mede-eigenaar van een maatschap met meerdere apotheken in gezondheidscentra in
en nabij Nijmegen. Daarnaast is zij via diverse bestuurlijke functies actief betrokken bij lokale en regionale samenwerkingsvormen in en tussen de eerste- en tweedelijnszorg. Miriam Stoks is 44 jaar en woont in Nijmegen.

Tijmen Hiep als bestuurslid. Tijmen Hiep is praktiserend tandarts en tevens Master of Laws (LLM). Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring en vervult tot 23 juni 2016 de functie van penningmeester in het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Tijmen Hiep is 33 jaar en woont in Amsterdam.

De vergadering stemt in met de voorgestelde benoeming van Tijmen Hiep en Miriam Stoks. Hiep start per 1 juli en Stoks per 23 juni. De vergadering wenst beiden veel succes toe.

10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid. De vergadering wordt gesloten.

Delen