Geen wetswijziging zorgcontractering

Op 25 oktober 2020 liet minister De Jonge de Tweede Kamer weten dat het voorstel voor een wetswijziging rondom contracteren op dit moment niet als opportuun wordt gezien. Zorgprofessionals maakten zich zorgen om dit voorstel omdat de vrije artsenkeuze alsnog aan banden gelegd dreigde te worden.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Al jaren wordt door de minister van VWS ingezet op het verhogen van de contracteergraad. Dit omdat, zo wordt gesteld, de ongecontracteerde zorg veel duurder zou zijn dan gecontracteerde zorg. 

Een aantal zorgverleners kiest ervoor geen contract af te sluiten omdat de voorwaarden die de zorgverzekeraars in hun contracten stellen, als te beknellend worden ervaren. Het gaat dan onder meer om de hoogte van vergoedingen, het toekennen van een omzetplafond en/of het vaststellen van de behandelindex. 

Met het wetsvoorstel wilde De Jonge de maximale vergoeding voor de niet-gecontracteerde zorg vaststellen en deze niet meer aan de zorgverzekeraars overlaten. Aan eerdere uitspraken van rechters waarin is geoordeeld over de maatstaf die bij de hoogte van de vergoeding van ongecontracteerde zorg geldt, zou dan voorbij kunnen worden gegaan. 

In eerste instantie werd op de ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging en de ggz ingezet, maar het wetsvoorstel zou ook voor andere zorgsectoren, zoals medisch specialisten in ziekenhuizen, gevolgen kunnen hebben. VvAA heeft – evenals een groot aantal andere organisaties en betrokkenen – stevige kritiek op het wetsvoorstel geuit. Met deze wet zou het recht op vrije artsenkeuze worden ingeperkt, zonder dat de noodzaak van de wet voldoende is aangetoond. Ook is de aanname dat ongecontracteerde zorg duurder of van mindere kwaliteit is, niet onderbouwd. 

Nieuwe poging

De aanval op het behoud van het recht op vrije artsenkeuze is echter nog niet geweken. De Jonge geeft namelijk als reden voor de intrekking dat het wetsvoorstel niet meer nodig zou zijn, omdat het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging en het aandeel patiënten in de wijkverpleging dat gebruikmaakt van ongecontracteerde zorg inmiddels zou zijn gedaald. 

Daarmee wordt niet ingegaan op de daadwerkelijke bezwaren die er tegen de invoering van deze wet zijn, zodat moet worden gevreesd dat op een later moment opnieuw een poging zal worden gedaan om het recht op vrije artsenkeuze – zonder gedegen grondslag – verder in te perken. 

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen