Hervorming langdurige zorg

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning die mensen thuis nodig hebben. Ook beschermd wonen (ggz) is dan een taak van de gemeente. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor verpleging en verzorging thuis. Mensen die heel veel zorg nodig hebben kunnen terecht in een zorginstelling. Dit zijn bijvoorbeeld zwaar demente ouderen of mensen met een ernstige handicap of een ernstige psychische stoornis. Voor iedereen is er maatwerk. Dat betekent dat de zorg aansluit op de behoefte van mensen. Of het nu om lichte of zware zorg gaat.

De overheid legt deze veranderingen wettelijk vast. De AWBZ verdwijnt. Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zwaarste, langdurige zorg. Andere vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, regelt de gemeente dan via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Verpleging en verzorging is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Ook de langdurige intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz) valt vanaf 1 januari 2015 niet meer onder de AWBZ. Intramuraal betekent dat mensen verblijven in een zorginstelling en daar hun zorg en ondersteuning krijgen.

Een factsheet van het ministerie van VWS geeft duidelijkheid hoe de hervorming van de langdurige intramurale ggz eruit ziet.

Delen