Innovatie in zorg mét behoud kernwaarden

De IGJ en de NZa gaan samen onderzoeken of er bij nieuwe innovatieve en commerciële ketens van huisartsenzorg potentieel nieuwe risico’s kunnen ontstaan.

Steeds meer huisartsenpraktijken zijn de afgelopen jaren door innovatieve bedrijven opgekocht. Deze veelal commerciële partijen maken onder andere gebruik van digitale hulpmiddelen, zodat er meer zorg op afstand wordt geleverd. Voorbeelden van commerciële huisartsenketens zijn Arts en Zorg, maar ook het Ierse bedrijf Centric Health en Co-Med.

Signalen patiënten en zorgprofessionals

Zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvingen de laatste tijd veel meldingen van patiënten en zorgprofessionals over deze nieuwe, innovatieve ketens van huisartsenzorg. Uit signalen blijkt dat de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg bij een deel van deze nieuwe innovatieve zorgverleners mogelijk onder druk staat.

De IGJ en de NZa gaan daarom samen onderzoek doen naar nieuwe innovatieve commerciële ketens van huisartsenzorg. Zo kunnen ze beoordelen of er sprake is van potentiële nieuwe risico’s rond deze vormen van zorgaanbod en andere organisatie- en ondernemingsvormen. Mogelijk is de uitkomst ook dat beide toezichthouders het toezicht op deze praktijken anders moeten gaan vormgeven.  

Voor het onderzoek, dat voor de zomervakantie klaar moet zijn, gebruiken de toezichthouders onder meer de meldingen die binnenkomen bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Kwalitatieve zorg voorop

Innovatieve zorgconcepten zijn belangrijk om de toekomstbestendigheid van de (huis)artsenzorg te borgen. Maar voor deze nieuwe commerciële toetreders gelden dezelfde eisen als voor de reguliere praktijkhouders. De toegankelijkheid voor patiënten en de kwaliteit van zorg moet voorop staan. Iedere praktijk moet de continuïteit van de zorg geregeld hebben, persoonsgerichte zorg bieden met voldoende bereikbaarheid en beschikbaarheid, medisch-generalistische zorg bieden en lokaal samenwerken.

In een brief van 11 januari 2023 aan de Tweede Kamer heeft de LHV gevraagd er bij de minister van VWS op aan te dringen dat hij zorgverzekeraars aanspoort om bij contractering aan álle aanbieders dezelfde eisen op te leggen en erop toe te zien dat in de praktijk ook daadwerkelijk aan deze eisen wordt voldaan. Zorgverzekeraars hebben immers een zorgplicht, sluiten daartoe contracten met aanbieders van huisartsenzorg en moeten erop toezien dat de geldende eisen door álle aanbieders van zorg worden nageleefd.

Delen