Klagen bij ombudsman

Vraag

Een patiënt is ontevreden over de communicatie tussen zijn huisarts en het ziekenhuis waar hij onder behandeling is. Hij meent dat hij door die gebrekkige communicatie schade heeft geleden. Die wil hij vergoed zien.

Bij het ziekenhuis heeft hij een klacht ingediend, maar over de afhandeling daarvan is hij ook niet tevreden. Van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hij, naar aanleiding van zijn melding van wantoestanden, niets meer dan een ontvangstbevestiging ontvangen. De patiënt dreigt nu met het indienen van een klacht bij de Nationale Ombuds­man. Zowel tegen IGJ, tegen het ziekenhuis als tegen de huisarts. De huisarts vraagt zich af of de Ombuds­man wel bevoegd is om over zijn handelen te oordelen.

Antwoord

Huisarts valt niet onder gezag ombudsman

De Nationale Ombudsman heeft de taak het handelen van de overheid te beoordelen. Juridisch worden overheidsinstanties ook wel bestuursorganen genoemd. Hieronder vallen bijvoorbeeld ministeries, gemeentes, de IGJ, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de politie. De patiënt kan dus inderdaad bij de ombudsman klagen over de inspectie. Maar niet over de huisarts. Die is geen bestuursorgaan.

Shirin Slabbers is advocaat gezondheidsrecht en klachtenmanager VvAA Stichting Rechtsbijstand en Legal. Lees al haar artikelen

Voor wat betreft ziekenhuizen is relevant dat een aantal daarvan kan worden beschouwd als een bestuursorgaan. Over deze ziekenhuizen kan dus worden geklaagd bij de Nationale Ombudsman. Als een klacht gaat over een ziekenhuis dat geen bestuurs­orgaan is, dan is de ombudsman niet bevoegd.

‘Patient kan niet over huisarts klagen bij Nationale Ombudsman’

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet Nationale Ombudsman en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Na de afsluiting van een onder­zoek, moet de ombudsman op grond van de Awb een rapport met zijn bevindingen en een oordeel opstellen. De ombudsman heeft daarnaast de bevoegdheid om aanbevelingen te doen, die voor het bestuursorgaan niet bindend zijn.

Het is wel wettelijk verplicht om op de aanbevelingen te reageren en (gemotiveerd) aan te geven of deze worden overgenomen. De huisarts kan ervoor kiezen de patiënt te informeren over het feit dat de Nationale Ombudsman niet bevoegd is jegens hem, maar wel een klacht kan indienen bij (onder meer) de SKGE (aannemende dat de huisarts daarbij is aangesloten). De huisarts doet er in ieder geval goed aan om de aansprakelijkstelling door te leiden naar zijn aansprakelijkheids­verzekeraar. Het oordeel van een geschilleninstantie is bindend.

Lees ook: Procedure zonder toga’s, over de geschillencommissie als laagdrempelig alternatief voor de gang naar de tucht- of civiele rechter

Volgens de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ (GOMA) is een zorgaanbieder verplicht de patiënt te informeren over de aard en consequenties van de geschillenprocedure, waaronder de bevoegdheid van de commissie om een schadevergoeding van maximaal € 25.000,- toe te wijzen. Ook moet de zorgaanbieder de patiënt wijzen op alternatieven voor de geschillencommissie. De huisarts moet daar rekening mee houden als hij de patiënt wijst op de SKGE-klachtmogelijkheid.

Delen