Niet eens met dossier

Een patiënt is het volledig oneens met een diagnose in zijn medisch dossier en eist dat het wordt vernietigd. Wat kan en mag de huisarts doen?

Tekst: Lenore Beij

 

 

Een huisarts krijgt van een collega het verzoek de behandeling van een patiënt over te nemen. Deze patiënt heeft veel (psychische) zorg nodig. Het afgelopen jaar heeft hij drie huisartsen versleten. De huisarts zegt bereid te zijn de patiënt te ontvangen voor een intakegesprek. Zijn voorganger geeft aan dat hij van de patiënt toestemming heeft gekregen zijn dossier digitaal te verzenden.

De volgende dag belt de patiënt de nieuwe huisarts voor een intakegesprek. Dat verloopt goed. Afgesproken wordt om met een schone lei te starten. Patiënt vindt het in verband daarmee belangrijk om de inhoud van zijn dossier te kennen en vraagt om een uitdraai. De huisarts geeft die mee. Diezelfde middag belt de patiënt woedend op. Hij heeft in zijn dossier gelezen dat bij hem sprake zou zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Hij is het daar helemaal niet mee eens. Aantekeningen van zijn vorige huisartsen zijn volgens hem niet relevant en moeten worden verwijderd. De huisarts stelt voor om het dossier samen uitgebreid door te nemen. Tijdens deze afspraak eist de patiënt dat de huisarts zijn verzoeken inwilligt. Als de huisarts zijn bedenkingen uit, eist de patiënt dat zijn dossier wordt vernietigd. Wat kan en mag de huisarts doen?

Lenore Beij is senior juridisch adviseur bij VvAA

Als een patiënt van mening is dat zaken in zijn dossier onjuist zijn, heeft hij het recht de arts te vragen feitelijke onjuistheden te corrigeren. In zo’n geval is het verstandig de patiënt zijn verzoek op schrift te laten zetten, zodat zijn wensen inzichtelijk zijn. Als het een uitgebreid verzoek betreft, of zoals in deze kwestie een nieuwe patiënt, kan de arts voorstellen om het dossier samen door te nemen. Bij het plannen van een afspraak hiervoor, moet hij er rekening mee houden dat hij binnen vier weken na het indienen van een verzoek tot correctie gemotiveerd aan moet geven in hoeverre hij aan het verzoek gaat voldoen, waarna hij de correctie zo spoedig mogelijk in het dossier moet aanbrengen.

In dit geval vraagt de patiënt zijn huisarts een door derden gestelde diagnose aan te passen. Los van het feit dat de huisarts de diagnose niet zelf heeft gesteld, strekt het correctierecht niet zo ver dat bijvoorbeeld een diagnose mag worden gewijzigd. De huisarts kan de patiënt wel aanbieden een verklaring aan het dossier toe te voegen waarin patiënt zijn eigen visie laat opnemen. Ook als de arts het niet eens is met de verklaring van de patiënt, moet hij die verklaring opnemen in het dossier.

De patiënt heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van het dossier

Het verzoek van deze patiënt om de door de voorgangers gemaakte aantekeningen te verwijderen ligt anders. In beginsel heeft elke patiënt het recht om onjuiste of irrelevante gegevens uit zijn dossier te laten verwijderen. Maar als het gaat om aantekeningen die voor de beoordeling van de gezondheid van patiënt noodzakelijk kunnen zijn, zijn er bezwaren denkbaar.

Patiënt geeft aan niet te accepteren dat de diagnose persoonlijkheidsstoornis niet wordt aangepast. Hij weigert mee te werken aan het voorstel van de huisarts om een verklaring op te stellen om aan het dossier toe te voegen. Ook kan hij geen begrip opbrengen voor de vraagtekens die zijn nieuwe huisarts plaatst bij het verwijderen van aantekeningen van zijn voorgangers. Daarom doet hij een verzoek tot vernietiging van zijn hele dossier. Iedere patiënt heeft het recht dossiergegevens te laten vernietigen, ongeacht of dit relevante gegevens zijn. De huisarts doet er goed aan dit verzoek op schrift te laten stellen en te bewaren. Bij een verzoek tot vernietiging is het raadzaam de patiënt in een gesprek te wijzen op de gevaren daarvan. Volhardt de patiënt in zijn verzoek, dan kan de arts als tussenoplossing aanbieden het originele dossier aan de patiënt af te staan zodat hij op een later tijdstip de gegevens alsnog aan een arts kan geven. De huisarts is hier echter niet toe verplicht. Wil de patiënt toch het dossier laten vernietigen, dan doet de arts er goed aan na ontvangst van het schriftelijke verzoek daartoe, (werk)aantekeningen te maken over het gevoerde gesprek, waarna hij het dossier binnen drie maanden na het verzoek moet vernietigen.

De patiënt is een belangrijke partner in het zorgproces en heeft om die reden recht op inzage, correctie en vernietiging van het dossier. De opkomst van online inzage in het dossier zou kunnen leiden tot een toename van verzoeken tot wijzigingen in het dossier.

 

 

Delen