Nza-advies over bekostiging zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stuurde samen met het Zorginstituut Nederland (ZiN) in november afgelopen jaar het advies Samenwerken aan passende zorg; de toekomst is nú aan het ministerie van VWS om goede en toegankelijke gezondheidszorg te behouden.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

In het advies worden de randvoorwaarden voor passende zorg geschetst, maar ook hoe alle partijen moeten bijdragen aan het organiseren en realiseren daarvan. Zo kondigden de NZa en ZiN onder andere aan verkeerde prikkels en belemmerende schotten in de bekostiging van de zorg aan te willen pakken. Ter invulling hiervan heeft de NZa in juli het ministerie de uitkomst laten weten van een openbare consultatie naar het introduceren van een sectoroverstijgende betaaltitel om de bekostiging van de verschillende sectoren beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook een eerste analyse van kansen en risico’s is gemaakt.  

Sectoroverstijgende betaaltitel 

Met de sectoroverstijgende betaaltitel wordt het voor zorgaanbieders mogelijk samen met een zorgverzekeraar en/of zorgkantoor passende financiële afspraken te maken die aansluiten bij de zorgvraag. Het is dus een betaaltitel voor het sectoroverstijgend en samen leveren van zorg. Het maakt dan niet uit of deze zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gefinancierd of bekostigd. Dit kan zowel tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren zijn binnen de Zvw, binnen de Wlz of een combinatie van sectoren uit de Zvw en de Wlz. Zorgaanbieders en zorgverzekeraar en/of zorgkantoor geven de invulling van de zorg samen vorm: op inhoud en op de omschrijving welke zorg eronder valt. Voor de deelnemende zorgaanbieder komt deze betaaltitel in de plaats van de bestaande reguliere betaaltitels voor dezelfde zorg. Bijvoorbeeld om duurdere (vervolg)zorg te voorkomen, zorg dichter bij mensen thuis te kunnen organiseren en zorg te vervangen door andere – betere – zorg. 

Er zijn al diverse initiatieven die goed aansluiten bij het advies en die hun vruchtenafwerpen, zoals het concept van de Landelijke Huisartsen Vereniging: Meer tijd voor de patiënt, waarbij een belangrijke omslag in werkwijze en aanpak in de huisartsenpraktijk wordt voorgestaan zodat behandeling ingezet kan worden die beter past bij de zorgvraag en de persoon. 

Pilot

Een goed voorbeeld van dit concept is een pilot die sinds 2015 met een zorgverzekeraar en een huisartsenpraktijk in Afferden loopt. De pilot maakt de financiering van een extra huisarts mogelijk met langere consulttijden. De praktijk krijgt een vast bedrag per patiënt en declareert geen consulten meer. In dit geval is gekozen voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij breder wordt gekeken dan alleen naar ‘de ziekte’. Het accent van de zorgverlening ligt op de mensen zelf en op alle kanten van het leven die met gezondheid verband houden. 

Inmiddels is aangetoond dat de werkwijze van deze praktijk ervoor zorgt dat de praktijk minder medicatie voorschrijft, dat het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis afneemt en dat daarmee ook een aanmerkelijke reducering van kosten wordt gerealiseerd. Driedubbele winst.  

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen