Risicomanagement in de zorg

VvAA introduceert deze week een nieuwe dienst: VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg. Een team van specialisten staat klaar om zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgorganisaties in elke fase van risicomanagement te adviseren.

 

 

Sinds de Zorgbrede Governance Code van kracht is, zijn zorginstellingen verplicht om hun risico’s te beheersen en daarover te rapporteren. Er was echter nog geen sprake van een integrale aanpak, specifiek gericht op de zorg. De nieuwe dienst VvAA Risicomanagement in de gezondheidszorg lost dat probleem op en is zowel gericht op de hardere bedrijfskundige kant als op ‘zachtere’ cultuur- en gedragsfactoren.

VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg is bestemd voor zorginstellingen, voor samenwerkingsverbanden en voor de zelfstandige zorgprofessional.

Erik Drenth, directeur VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg: “De ontwikkeling van deze dienst was voor VvAA een logische stap. Wij zien en horen dagelijks dat de uitdagingen voor bestuurders en zorgprofessionals talrijk en divers zijn: van het garanderen van patiëntveiligheid, kwaliteit en zorgdragen voor een efficiënte inrichting tot het managen van financiële risico’s en handhaven van de juiste reputatie.”

Het team van VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg, met van links naar rechts: Rick van Dijk, Erik Drenth, Jan van der Staay en Lilian Knol.

Rapporteren risicobeheersing

Zorginstellingen en bestuurders zijn verplicht over het beheersen van deze risico’s te rapporteren aan hun Raad van Toezicht. Vanuit de Zorgbrede Governance Code zijn de richtlijnen (het ‘wat’) duidelijk omschreven, er is echter nog geen duidelijk beeld over de manier waarop deze richtlijnen geïmplementeerd zouden moeten worden (het ‘hoe’).

Daarnaast zijn er over de jaren heen talrijke handboeken, procedures en protocollen opgesteld die vooral vanuit de ‘harde’ kant zijn ingestoken om kwaliteit en veiligheid te borgen. Ondanks al die regels en procedures zien we echter nog weinig ‘in control-statements’ in bijvoorbeeld jaarverslagen van zorginstellingen. Tenslotte kreeg VvAA regelmatig het verzoek om mee te denken over dit soort vraagstukken. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij vanuit onze brede expertise deze dienst hebben ontwikkeld.”

3 stappen zorgspecifieke aanpak

De zorgspecifieke aanpak die VvAA heeft ontwikkeld, bestaat grofweg uit drie stappen. Ten eerste het formuleren van de risicobereidheid van de organisatie, ten tweede het inventariseren en prioriteren van de risico’s op basis van de risicobereidheid en ten derde het nemen van de juiste en kostenefficiënte beheersmaatregelen.

Drenth: “Dit klinkt eenvoudig en generiek. Belangrijk om te benadrukken echter, is dat iedere instelling of praktijk een specifieke implementatie van de aanpak vraagt. Een aantal pilots dat wij het afgelopen halfjaar hebben gehouden bij zowel zorginstellingen als grotere praktijken, heeft dat ook laten zien. Evenzo belangrijk – en nu vaak niet meegenomen – zijn de ‘zachtere’ aspecten, zoals het benoemen van de gewenste risicocultuur: de mate van gewenste openheid binnen de instelling, de consequenties voor de onderlinge samenwerking daarvan en het benoemen van de rollen, taken en het gedrag die daarbij horen.”

Risicomanagement ook van belang voor zelfstandige

Ook voor de zelfstandige zorgprofessional en voor samenwerkingsverbanden wordt risicomanagement steeds belangrijker. Drenth: “In de praktijk zien we dat de zorgprofessional met passie en vol overgave zijn of haar vak uitoefent, maar nauwelijks is opgeleid en getraind in de vele aspecten rondom de bedrijfsvoering van de zorgpraktijk. Door de huidige dynamiek en toenemende complexiteit in de gezondheidszorg wordt het goed herkennen en beheersen van risico’s binnen de praktijkvoering steeds belangrijker. VvAA Risicomanagement voor de gezondheidzorg helpt zorgprofessionals hier invulling aan te geven.”

VvAA verwacht dat zorgondernemingen, zorgprofessionals en samenwerkingsverbanden met de nieuwe dienst de in- en externe risico’s beter in kaart kunnen brengen en beheersen. Dit komt weer ten goede aan de kwaliteit van de zorg en aan de patiëntveiligheid en versterkt op lange termijn de reputatie en de (financiële) positie van de organisatie en zorgprofessionals.

Bezoek de website van VvAA Risicomanagement voor de gezondheidszorg.

 

Delen