Waarneming

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende problemen

Bas (28) is parttime in loondienst als fysiotherapeut. Een collega, die in de buurt een praktijk heeft, vraagt hem waar te nemen. In overleg met zijn werkgever besluit Bas de waarneming te accepteren.

Arno wil een half jaar op wereldreis en heeft Bas gevraagd zijn praktijk voor die periode waar te nemen. Hiertoe hebben zij een waarneemovereenkomst getekend, waarin is bepaald dat Bas zes maanden lang twee dagen per week de praktijk van Arno waarneemt. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding, de van toepassing zijnde klachtregeling en aansprakelijkheid.

Na vier weken krijgt Bas een e-mail van Arno met de mededeling dat hij zijn reis heeft moeten afbreken. Bas mag nog twee weken waarnemen, maar daarna neemt Arno het weer over. Aangezien Bas op de extra inkomsten had gerekend, wil hij tot het einde van de looptijd van de overeenkomst de praktijk waarnemen. Hij vraagt zich af wat zijn rechten en plichten zijn en of Arno de overeenkomst wel tussentijds mag beëindigen.

Antwoord

Lukas Reinieren

Lukas Reinieren is juridisch adviseur bij VvAA

Een waarneemovereenkomst is een voorbeeld van een overeenkomst van opdracht, op basis waarvan ook huisartsen en tandartsen veelal waarnemen of als zzp’er in een praktijk werken. Kenmerkend is dat de werkzaamheden in zelfstandigheid worden uitgevoerd en er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Partijen hebben veel vrijheid in het maken van afspraken.

Wat Bas en Arno met elkaar afspreken, is leidend en gaat in principe voor op wat er in de wet staat. Is er niks afgesproken? Dan gelden de wettelijke regels. De hoofdregel is dan dat de opdrachtgever de overeenkomst altijd kan opzeggen, zelfs als de overeenkomst voor bepaalde tijd gesloten is. Een opdrachtnemer kan een overeenkomst voor bepaalde tijd alleen opzeggen als dit in de overeenkomst staat of als er gewichtige redenen zijn. Er is geen wettelijke opzegtermijn. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en de specifieke omstandigheden kan het soms onredelijk zijn als de opdrachtgever de overeenkomst zonder opzeg- termijn beëindigt. Omdat Bas en Arno geen afspraken hebben gemaakt over wat er gebeurt als Arno de waarneming eerder wil eindigen, gelden de wettelijke uitgangspunten. Helaas voor Bas betekent dit dat opdrachtgever Arno de overeenkomst altijd kan opzeggen, terwijl Bas die mogelijkheid niet heeft. Een opzegtermijn van twee weken komt op basis van de beperkte gegevens van deze casus niet onredelijk voor.

Is er niks afgesproken, dan gelden de wettelijke regels

Uit het voorgaande blijkt dat het belangrijk is duidelijke afspraken te maken over de opzeggingsmogelijkheden van de waarneemovereenkomst. Op basis van de Wkkgz zijn zorgverleners bovendien verplicht schriftelijke overeenkomsten met opdrachtnemers te sluiten met bepalingen over onder meer kwaliteit, klachten- en incidentenafhandeling en de vergewisplicht. Ook in het kader van de criteria van het fiscaalrechtelijke ondernemerschap moeten partijen duidelijke, bij voorkeur schriftelijke, afspraken maken. Op de site van de Belastingdienst staan modelovereenkomsten, die in samenwerking met beroepsverenigingen en VvAA zijn opgesteld en Wkkgz-proof zijn.

 

Delen