Akkoord paramedische zorg 2019-2022

Minister Bruno Bruins van Medisch Zorg heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de paramedische zorgsector. Voor de uitvoering van gemaakte afspraken stelt het ministerie van VWS 15 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2019-2022.

In het akkoord committeren Paramedisch Platform Nederland (PPN)*, KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS zich aan de transformatie naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. De paramedische zorgsector speelt hierin een belangrijke rol, laat minister Bruins in een persbericht weten. “Als het nodig is kies je voor het ziekenhuis, maar de andere keer kan je ook geholpen zijn met de fysiotherapeut of logopedist.”

Er zijn in het akkoord onder meer afspraken gemaakt over het verder verbeteren van de kwaliteit en het versterken van de organisatiegraad. Partijen zetten in op innovatie en ‘samen beslissen’ en streven naar standaardisatie en een sectoroverstijgende aanpak als het gaat om de ICT-infrastructuur in de zorg. Ook onderstrepen zij nog maar eens de noodzaak om (onnodige) regeldruk terug te brengen in de paramedische zorg. Daarom committeren zij zich nogmaals aan het actieplan (Ont)regel de zorg, waarin wordt beschreven welke onnodige bureaucratie en regeldruk partijen kunnen aanpakken en hoe dit te doen.

Tevens spreken partijen af dat – kijkend naar de uitkomsten van de NZA-monitor paramedische zorg – individuele zorgverzekeraars met de verschillende beroepsverenigingen serieus het gesprek aangaan, ook over de tarieven voor de contractering 2020. En partijen hebben afgesproken gezamenlijk een kostenonderzoek te laten uitvoeren en aan de slag te gaan met de uitkomsten daarvan.

Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal 15 miljoen euro beschikbaar gesteld over een periode van vier jaar (2019-2022). Alle partijen leggen het onderhandelaarsakkoord nu met een positief advies voor aan hun achterban. De definitieve ondertekening volgt naar verwachting in juli.

* Binnen het Paramedisch Platform Nederland werken de volgende beroepsverenigingen samen: Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en, sinds 1 april 2019, Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

Delen