Behandeling wel of niet afronden?

Elke maand laten Annemarie Smilde (senior jurist gezondheidsrecht/teammanager bij VvAA rechtsbijstand) en afwisselend Arko Oderwald (medisch filosoof/ethicus bij VUmc) en Lieke van der Scheer (filosoof/ethicus) in Arts en Auto hun licht schijnen op een medisch dilemma. Hieronder kunt u meediscussiëren over hun antwoorden.

Wilt u zelf een dilemma aan dit panel voorleggen? Mail dan naar redactie@artsenauto.nl o.v.v. dilemma. De redactie neemt dan contact met u op.

 

Een fysiotherapeut wil een behandeling afsluiten. Haar praktijkhouder ziet liever dat ze de behandeling voortzet, want het wordt toch vergoed. Wat moet ze doen?

Een net afgestudeerde fysiotherapeut werkt sinds drie maanden in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Zij krijgt een 53-jarige man in behandeling met als verwijsdiagnose nek-schouderhypertonie. De man klaagt over pijn in de nek en de schoudergordel. Hij heeft zittend werk, achter de pc. Bij onderzoek blijkt dat de man een voor zijn nek en schouders fors belastende houding inneemt, waarbij hij geen flauwe notie heeft hoe hij zit. Bewegings- en houdingsgevoel zijn zeer matig. De fysiotherapeut instrueert de man over minder belastende houdingen, afwisseling van werkzaamheden en voert oefeningen met hem uit die zijn houdings- en bewegingsgevoel helpen verbeteren.

Na zes behandelingen zijn de klachten van de man dermate verminderd dat hij met de tips die hij heeft gekregen zijn werk weer zonder problemen kan verrichten. Zakt hij terug in de oude houding, dan treden de klachten na een paar uur nog wel op, maar de man kan dit zelf goed onder controle houden. De fysiotherapeut vindt dat hiermee het behandeltraject kan worden afgesloten. Zij bespreekt de cliënt met de praktijkhouder en vertelt over haar voornemen om de behandeling te stoppen. De praktijkhouder stelt voor om de man toch nog zes behandelingen te geven. Er worden immers twaalf behandelingen vergoed. Cliënt is nog niet klachtenvrij als hij langere tijd achter de pc zit, en de behandeling zou prima ondersteund kunnen worden door ontspannende massage en rekoefeningen, totdat de spieren weer maximaal belastbaar zijn.

Wat moet de fysiotherapeut doen? Dit is haar eerste baan en ze wil de relatie met haar werkgever niet onder druk zetten. Zij begrijpt ook dat er een financiële overweging is. Maar vanuit haar opleiding, haar vakmanschap en klinisch redeneren, vindt ze dat deze zes behandelingen volstaan. Daarnaast vindt zij uit morele overwegingen dat zij de juiste zorg moet geven.

dileema-ethisch

Ethicus
Lieke van der Scheer

De meest in het oog springende vraag in de casus lijkt te zijn of de fysiotherapeut haar baas moet gehoorzamen of eigenwijs moet zijn. Dat lijkt me geen van beide zinvol. Een gesprek tussen beiden is nodig. Het kan nooit kwaad met collega’s te overleggen over het te voeren behandelbeleid. Zeker als er – zoals kennelijk in dit geval – verschillende inschattingen bestaan. Maar waarom zou er geen overeenstemming bereikt kunnen worden? De leidinggevende heeft weliswaar langere praktijkervaring, maar de fysiotherapeut heeft ervaring met deze specifieke patiënt. Misschien is ze zelfs, meer dan haar baas, op de hoogte van de meest recente inzichten. Hij kan weer overwegingen hebben, waar een beginnende professional nog geen oog voor heeft. Ze kunnen dus van elkaar leren door naar elkaar te luisteren en overeenstemming te bereiken.

Dat brengt me op het tweede punt: dat gesprek moet op basis van inhoudelijke argumenten plaatsvinden en niet op basis van autoriteitsargumenten. Als columnist of als lezer kunnen wij niet beoordelen of er al dan niet meer behandelingen nodig zijn. In sommi-ge gevallen zal het duidelijk zijn, en vastgelegd in protocollen, wat door de beroepsgroep als de juiste behandeling wordt beschouwd. Veel vaker echter is er (nog) geen evidence based best practice. In dat geval zijn meerdere opties mogelijk. Als het goed is, bereiken ze overeenstemming. Zo niet, dan zal de fysiotherapeut toch haar eigen inhoudelijke afweging moeten maken.

Maar de leidinggevende komt met nog een argument: de verzekering staat toe voor deze aandoening meer behandelingen te declareren. Dit is eerder een economische drijfveer dan een gezondheidsoverweging. Op de korte termijn kan dat misschien iets opleveren voor de praktijk. Maar het is in strijd met het hedendaagse beleid om zo efficiënt mogelijk te werken: hoe bereik ik een zo goed mogelijk resultaat met een zo beperkt mogelijk aantal behandelingen? Als deze zes extra behandelingen niet zouden leiden tot een dubbel zo goed resultaat, dan zal deze praktijk slechter scoren in vergelijking met andere praktijken wat betreft effectiviteit. Een goede instructie van de patiënt hoe om te gaan met zijn klachten en zo nodig weer aan de bel te trekken, kan veel effectiever zijn.

Ook dergelijke overwegingen moeten in het gesprek tussen beiden aan de orde komen. Mochten zij inhoudelijk echt niet met elkaar tot overeenstemming weten te komen, dan doet de therapeute er -lijkt mij – in haar eigen belang goed aan, een andere praktijk te zoeken die meer spoort met haar eigen opvattingen.

 

 

 

 

 

 

dilemma-jurist

Jurist
Annemarie Smilde

Deze casus kan bij een jurist verschillende vragen oproepen, afhankelijk van diens specialisatie. Ik zoom in op de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut ten opzichte van zijn patiënt.

Volgens de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut is er geen verschil tussen de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut in loondienst en de zelfstandig werkende: de persoonlijke verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut staat voorop, ongeacht een dienstverband. Hierbij wordt de vrijheid van handelen als volgt omschreven: voor het aanzien van het beroep en de beroepsgroep is het van essentieel belang dat elke fysiotherapeut overeenkomstig de wet, de beroepsethiek, de gedragsregels en de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt handelt, onafhankelijk van een eventueel lidmaatschap van de beroepsorganisatie KNGF en onafhankelijk van een eventueel dienstverband. Keerzijde van deze persoonlijke verantwoordelijkheid is dat de fysiotherapeut zich ook volgens het tuchtrecht van de Wet BIG persoonlijk moet kunnen verantwoorden voor zijn handelen of nalaten.

Maar hoe verhoudt de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut in loondienst zich dan tot zijn verplichtingen als werknemer? Veel arbeidsovereenkomsten met zorgprofessionals bevatten een Professioneel Statuut voor de regeling van de bijzondere positie van de werknemer met professionele autonomie. Zo ook de modelovereenkomst van de KNGF. Volgens het statuut moet de fysiotherapeut zich bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gedragen naar de aanwijzingen die door de werkgever worden gegeven, uiteraard met inachtneming van de wet- en regelgeving, zoals de gedragsregels en de hiervoor genoemde modelregeling. Als de fysiotherapeut deze aanwijzingen als een ernstige belemmering van zijn professionele handelen ervaart, dan moet hij zorgvuldig gebruikmaken van de in de praktijk bestaande overlegprocedures.

Terug naar de casus. De fysiotherapeut mag niet zonder overleg met de werkgever de behandeling van de patiënt stopzetten (dus ook niet als de patiënt ermee instemt). Blijft de werkgever erbij dat de fysiotherapeut de behandeling moet voortzetten en kan zij hiervoor niet de verantwoordelijkheid nemen, dan heeft zij geen andere keuze dan de behandeling over te dragen. Dit is evident in het geval als het volgen van de instructies zou betekenen dat zij in strijd met de wet, gedragsregels, beroepsethiek, modelregeling handelt. Hiervan zou sprake kunnen zijn als louter financiële overwegingen ten grondslag liggen aan de instructie van de werkgever.

Belangrijk is dat de werknemer ook de patiënt betrekt bij de besluitvorming over al dan niet stoppen met de behandeling. Het gaat immers om haar persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de patiënt.

Delen