Berisping zichtbaar in BIG-register

Sinds 1 juli 2012 zijn door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes zichtbaar in het BIG-register (te raadplegen via www.bigregister.nl). Zwaardere beroepsbeperkende maatregelen (schorsing en doorhaling) werden al openbaar gemaakt. Alleen als de tuchtrechter een waarschuwing oplegt, zal dit niet worden weergegeven in het BIG-register.

Concreet betekent het dat als de tuchtrechter een medische beroepsbeoefenaar na 1 juli jl. een berisping of geldboete oplegt dit voor een periode van vijf jaar aangetekend wordt in het BIG-register. Daarnaast wordt in één of meer regionale kranten in het gebied waarin de medische beroepsbeoefenaar praktijk uitoefent een bericht geplaatst dat een berisping of geldboete is opgelegd. Daarbij wordt de reden voor de berisping vermeld door vermelding van de categorie waarin het tuchtcollege de klacht heeft ingedeeld (zoals “onjuiste behandeling/verkeerde diagnose”, “niet of te laat verwijzen”, “onvoldoende informatie” of “schending beroepsgeheim”.

Delen