Calamiteitenrapport

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende problemen.

Tekst: Shirin Slabbers

Als zorgprofessional heeft u een calamiteitenrapport voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opgesteld en uw cliënt vraagt om een kopie daarvan. Moet u dan aan dit verzoek voldoen? 

Een calamiteit is ‘een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid’, aldus de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zodra het voor een zorgprofessional duidelijk is dat er sprake is van een calamiteit, moet hij de gebeurtenis aan de IGJ melden. Bij de melding moet onder meer worden omschreven of de zorgprofessional de calamiteit en de maatregelen die naar aanleiding van de calamiteit zijn genomen, heeft besproken met de cliënt of diens nabestaanden. 

Antwoord

Shirin Slabbers is juridisch adviseur gezondheidsrecht 
bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

Stukken over een interne melding van een incident of calamiteit maken geen deel uit het medisch dossier. Via het inzage- en kopierecht dat geldt ten aanzien van medische dossiers, kan een cliënt of diens nabestaande dus niet aan het calamiteitenrapport komen. Wel stelt de Wkkgz dat van de aard en toedracht van incidenten direct melding aan de cliënt en/of een nabestaande moet worden gedaan en dat een aantekening dient te worden gemaakt in het dossier. Ook behoort te worden aangetekend op welk tijdstip het incident heeft plaatsgevonden en wat de namen van de betrokkenen zijn. Deze informatie is voor de cliënt wel inzichtelijk omdat hij recht heeft op inzage in en een kopie van zijn medisch dossier. 

De Richtlijn calamiteitenonderzoek van de IGJ bevat de verplichting dat zorgprofessionals in het rapport antwoord geven op de vraag op welke wijze de cliënt, diens familie en/of nabestaanden om hun visie is gevraagd. Het bespreken van de rapportage is volgens de IGJ de aangewezen gelegenheid om de patiënt te laten zien dat de zorgaanbieder open is geweest over wat er is gebeurd en welke verbetermaatregelen worden ondernomen. Nadat de zorgprofessional een calamiteitenrapport heeft opgesteld, wordt het naar de IGJ gezonden. 

Voor inzage in het calamiteitenrapport via de IGJ is een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor een cliënt een gebruikelijke weg. Kort gezegd kan alleen bij een onevenredige benadeling van de zorgprofessional openbaarheid achterwege blijven. In een uitspraak van 20 juni 2018 bepaalde de Raad van State dan ook dat de minister (waar de IGJ onder valt) het calamiteitenrapport dat de zorginstelling had opgesteld aan de belanghebbende moest verstrekken.

Uit het voorgaande volgt dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor een zorgprofessional om een calamiteitenrapport integraal te verstrekken aan een betrokken cliënt (of diens nabestaande). Desondanks kan het onder omstandigheden wel goed zijn om volledige openheid te geven. Soms kan de inzage via de IGJ worden afgedwongen.
       

Delen