Conceptagenda 101ste ALV van VvAA

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA vindt plaats op dinsdag 22 juni 2021 om 18.30 uur in het VvAA-hoofdkantoor ’t Hart (indien de COVID-19-maatregelen het toelaten, anders is de vergadering online).

Aanmelden

U kunt zich t/m 10 juni aanmelden voor de ALV via vvaa.nl/alv Ook kunt u zelf suggesties voor agendapunten aandragen. Dat kan door uiterlijk 10 juni een mail te sturen naar bestuur@vvaa.nl.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de (tussentijdse) Ledenvergadering, gehouden op 31 maart 2021

4. Jaarverslag 2020

5. Vaststelling jaarrekening 2020

6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2020

7. Toekomstvisie Vereniging VvAA 

8. Verenigingsbeleid 2021 e.v. (kernthema’s)

9. Ledenparticipatie 

10. Bestuurlijke vernieuwing 

11. Begroting 2021

12. Vaststelling van de contributie voor 2022
Voorgesteld wordt om de hoogte van de contributiebedragen ongewijzigd te laten:
• Studenten: gratis tot één jaar na afstuderen
• Tot 67 jaar: € 39,- per jaar 
• 67 jaar en ouder: € 24,- per jaar 

13. Samenstelling bestuur
Het bestuur stelt voor om de bestuurstermijn van JanDiet Berendsen te verlengen. Daarnaast draagt het bestuur Brigitte Cornelissen ter herbenoeming voor. 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

Delen