Gemiste diagnose? Altijd melden bij patiënt

Een huisarts heeft een diagnose gemist waarvan hij achteraf vindt dat hij die niet had mogen missen. Hiervan is een (interne) VIM-melding gemaakt. De huisarts vraagt zich af of hij de patiënt moet informeren, terwijl de patiënt door het missen van de diagnose geen schade heeft geleden. Ook vraagt hij zich af of de patiënt recht heeft op de analyse van het incident zoals opgenomen in het incidentenregister van de praktijk. De huisarts weet dat de patiënt zijn vorige huisarts aansprakelijk heeft gesteld en ziet er tegenop om dit traject met hem in te gaan. Wat moet hij doen?

Shirin Slabbers is advocaat gezondheidsrecht en klachtenmanager VvAA Stichting Rechtsbijstand en Legal

Het antwoord op de vraag Moet hij de patiënt informeren? luidt bevestigend. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht de zorgaanbieder om de patiënt (of diens vertegenwoordiger dan wel nabestaanden) te informeren over de aard en toedracht van incidenten. De patiënt moet daarbij worden verteld wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen van het incident te beperken. Ook moet in het dossier worden genoteerd wat de aard en toedracht van het incident is, op welk tijdstip het heeft plaatsgevonden en wie er bij het incident betrokken waren.

Voor wat betreft het moment dat de huisarts het incident moet melden aan de patiënt schrijft de Wkkgz voor dat dit ‘onverwijld’ moet gebeuren. De Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA) beveelt aan dit zo spoedig mogelijk te doen, bij voorkeur binnen 24 uur. De Hoge Raad heeft in februari 2023 duidelijkheid verschaft over het inzagerecht, namelijk dat de patiënt geen recht heeft op inzage in wat er in het incidentenregister staat. Dat register is bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen.

Incident ook calamiteit?

Als een incident ook een calamiteit is, dan moet de zorgaanbieder dit melden bij de IGJ. De afgelopen jaren zijn meer zorgaanbieders ertoe overgegaan de patiënt een exemplaar te geven van het calamiteitenrapport. De GOMA stelt dat niet verplicht. Het geven van een mondelinge toelichting en/of samenvatting van het rapport wordt voldoende geacht. De GOMA bevat in dit verband nog drie relevante aanbevelingen:

  1. ‘In gevallen waarin er sprake is van een fout of tekortkoming in de verleende zorg betuigt de zorgverlener medeleven en biedt hij, waar nodig en gepast, excuses aan’
  2. ‘Waar dit in het belang van de patiënt kan zijn, wijst de zorgaanbieder
    hem op de mogelijkheid een gekwalificeerde belangenbehartiger in te schakelen’.
  3. ‘In reactie op een verzoek om schadevergoeding biedt de zorgaanbieder in beginsel de patiënt en diens belangenbehartiger een gesprek daarover aan; de zorgaanbieder kan zich in dit gesprek laten vertegenwoordigen door zijn verzekeraar’.

Meer informatie over het voorkomen van, of het omgaan met, een (tucht)klacht of claim: vvaa.nl/klachtenclaim

Delen