Verantwoording medisch specialist

In de nieuwe Model Toelatingsovereenkomst (MTO) moeten medisch specialisten verantwoording afleggen over de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde zorg. De overeenkomst, die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten vorig jaar tot stand brachten, ging afgelopen 1 januari in. Uitgangspunt daarbij was een evenwicht tussen de belangen van de ziekenhuizen en de medisch specialisten. Diverse ziekenhuizen overleggen nu over de MTO.

Een van de nieuwe elementen van het model is de gewijzigde verantwoordingsplicht van de medisch specialist: het is de bedoeling dat de medicus periodiek verantwoording aflegt over de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde zorg. Deze verplichting wordt overigens niet primair in het leven geroepen door de MTO maar volgt ook uit bestaande en nog in te voeren wetgeving inzake de (monitoring van de) kwaliteit van alle zorgaanbieders. De betreffende informatie moet het voor de patiënt en de zorgverzekeraars makkelijker maken om een goede arts respectievelijk zorginstelling te kiezen.

Informatieprotocol
De raad van bestuur en het bestuur van de medische staf stellen gezamenlijk een informatieprotocol vast waarin wordt bepaald welke gegevens de medisch specialist verschaft. Dit zijn bijvoorbeeld de resultaten van de verrichte behandelingen, deelname aan de evaluatie van het individuele functioneren, visitatierapporten, gesignaleerde knelpunten bij het toepassen van richtlijnen en protocollen en resultaten van patiënten- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Bestaande rapportages over gemelde incidenten en fouten e.d. kunnen daarin worden geïntegreerd.

Het ligt voor de hand om te rapporteren per maatschap op vakgroepniveau. Indien er sprake is van een (vermeend) probleem, dat ook na overleg niet kan worden opgelost, kan op het niveau van de individuele medisch specialist verder worden onderzocht wat er aan de hand is. Zo nodig door het stellen van een functioneringsvraag. Dat moet een heldere procedure zijn waar op basis van een van te voren vastgesteld reglement onder andere sprake is van hoor en wederhoor en een overzicht van de te nemen maatregelen, kortom er dient sprake te zijn van fair play.

Afwijken op lokaal niveau
Andere onderdelen van de MTO die op lokaal niveau aandacht behoeven, betreffen in ieder geval de aanwezigheid van de medisch specialist in het ziekenhuis, de duur van de overeenkomst, de goodwillregeling, het concurrentiebeding en de geschillenregeling.

Wilt u meer informatie over de nieuwe MTO? Dan kunt u contact opnemen met VvAA juridische dienstverlening (postpuntJDV@vvaa.nl).

Delen