Ontwerpadvies SER betaalbare zorg

Een commissie van de SER heeft een ontwerpadvies voorbereid met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg. Zij moeten de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg ook in de toekomst borgen. Door stijgende uitgaven komen toegang en kwaliteit van zorg onder druk te staan. De uitgavengroei zorgt ook voor hogere lasten voor huishoudens en werkgevers; dit kan de economie en werkgelegenheid schaden.

 

De commissie acht een fundamentele aanpassing van de langdurige zorg en verbeteringen in het zorgverzekeringsstelsel noodzakelijk. Daartoe formuleert zij voorstellen in een ontwerpadvies op hoofdlijnen dat ten behoeve van de kabinetsformatie versneld wordt uitgebracht. Komend voorjaar brengt de SER een uitgebreider vervolgadvies uit.

Baten van zorg
De SER commissie benadrukt dat de Nederlandse gezondheidszorg veel oplevert. Mensen profiteren van de gezondheidszorg: zij leven langer en brengen hun leven in betere gezondheid door. Daardoor kunnen zij beter participeren in de maatschappij, neemt hun verdiencapaciteit toe en kunnen zij langer en met een hogere productiviteit aan het arbeidsproces blijven deelnemen. Maatschappelijke baten hiervan zijn een hogere economische groei, meer belastingopbrengsten en een lager aantal uitkeringen.

Noodzaak genuanceerde benadering marktwerking
Het begrip marktwerking leidt tot misverstanden, omdat verschillende aspecten van het huidige stelsel door elkaar worden gehaald. Het maskeert dat de overheid en private partijen een belangrijke rol in de zorg vervullen, zoals dat ook in het verleden het geval was. Meer ondernemerschap in de zorg gericht op het leveren van kwaliteit en gepaste zorg is wenselijk. Het gaat erom de positieve kanten van concurrentie, zoals een grotere doelmatigheid en meer innovatie, te bevorderen en tegelijkertijd de negatieve aspecten (productieprikkel) om te buigen. De SER-commissie gaat ervan uit dat alle belanghebbenden (professionals (managers en werkenden in de zorg) én patiënten/cliënten) de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een financieel beheersbare en inhoudelijk gepaste zorg. Het is van groot belang dat bestuurders zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. De manier waarop gemeenten de aanbestedingsprocedures in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren heeft negatieve gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid van het betrokken personeel.

Lees verder bij Ser.nl.

Download hier het Ontwerpadvies aan de formateurs.

Delen