Schippers heeft fouten op de radar

Minister Schippers van VWS heeft de Tweede Kamer per brief op de hoogte gesteld van de maatregelen die zij neemt om fouten in jaarrekeningen van ziekenhuizen tegen te gaan.

 

Om het opstellen en controleren van de jaarrekeningen in goede banen te leiden, heeft de minister meerdere maatregelen genomen, zo meldt het ministerie van VWS op haar website. Zo is het document ‘handreiking omzetverantwoording 2012’ uitgebracht waarrin concrete richtlijnen worden gegeven voor het opstellen van de jaarrekening. De partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de op dit moment geconstateerde verantwoordingsproblematiek met dit document is oplost.

Verder spreekt Schippers over het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord ziekenhuizen dat het zogenaamde transitiebedrag wordt verschoven naar 2014. Achtergrond van deze verschuiving is dat er in 2014 volledig zicht is op alle gedeclareerde DBC’s 2012. Partijen achten deze aanpassing cruciaal om te komen tot een correcte afwikkeling van het transitiemodel en tot een correcte verantwoording daarvan in de jaarrekeningen.

Ook is er volgens Schippers een audit gedaan om de zogenaamde grouper te certificeren. Deze grouper zorgt ervoor dat de uitgevoerde zorgactiviteiten correct worden omgezet in een te declareren zorgproduct. De controlerende accountant heeft over de werking van de grouper een zogenaamde schone verklaring afgegeven.

Ten slotte zijn met alle betrokken partijen procesafspraken gemaakt over de te ondernemen acties in de komende periode. Concreet is een platform in het leven geroepen waarin VWS, NZa, veldpartijen en accountants participeren. In dit platform kunnen eventuele resterende vraagstukken ten aanzien de jaarrekeningen worden ingebracht en –zonodig- worden voorzien van een gezaghebbende oplossing.

Delen