Social media op de werkvloer

Zorgprofessionals zijn steeds vaker actief op social media. Maar let op: er gelden regels voor het twitteren en facebooken op de werkvloer.   

Tekst: Roel Notten

 

 

Dat werknemers van zorginstellingen berichten plaatsen op Twitter, Facebook en LinkedIn is allang geen uitzondering meer. Maar wat is wel en wat is niet toegestaan? Wat zijn de consequenties van negatieve uitlatingen door een werknemer? En wanneer schendt een ex-werknemer een overeengekomen relatie- of concurrentiebeding? Hieronder een aantal rechterlijke uitspraken over het gebruik van social media door (ex-)werknemers.
Een werknemer laat zich op Facebook negatief uit over zijn werkgever. Na een waarschuwing van zijn werkgever laat de werknemer zich wederom negatief uit op Facebook, onder meer met de bewoording ‘hoerenbedrijf’. De kantonrechter in Arnhem oordeelt dat er sprake is van grovelijke belediging en dat Facebook slechts in beperkte mate als privédomein van werknemer valt aan te merken. Het begrip ‘vrienden’ bij dit medium betreft slechts een betrekkelijk begrip. Het beroep dat de werknemer doet op zijn vrijheid van meningsuiting gaat niet op. De arbeidsovereenkomst is op grond van dringende redenen met onmiddellijke ingang ontbonden.

Tips

Van KNMG voor artsen
1. Benut kansen van social media
2. Garandeer vertrouwelijkheid
3. Wees geen ‘vrienden’ met patiënten
4. Onderscheid wat openbaar en privé is
5. Denk aan de reikwijdte
6. Toon respect
7. Spreek uw collega aan
8. Volg gedragsregels werkgever
9. Let op disciplinaire risico’s

Van V&VN voor verpleegkundigen en verzorgenden
1. Stel in de zorgverlening de belangen van de zorgvrager centraal
2. Ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie over de zorgvrager
3. Neem in de relatie met de zorgvrager professionele grenzen in acht
4. Gedraag u op de sociale media als professional
5. Bescherm de zorgvrager tegen onethische, incompetente, onveilige of anderszins tekortschietende zorgverlening van andere zorgverleners
6. Draag bij aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid van de instelling of organisatie waarvoor u werkt

In een andere zaak bij de kantonrechter in Arnhem heeft een werknemer zich negatief en discriminerend uitgelaten over een collega op Facebook. De rechter meent dat het handelen van de werknemer zeer laakbaar is, maar dat de werkgever geen dringende reden heeft om de arbeidsovereenkomst te ontbinden nu de werknemer niet eerst een waarschuwing van de werkgever heeft ontvangen.

Ook nadat een arbeidsrelatie is beëindigd, gelden er restricties ten aanzien van het gebruik van social media. Zo ook in het geval waarin een arbeidsrelatie eindigt middels een vaststellingsovereenkomst met daarin een relatiebeding. De werknemer vindt elders een baan en voegt een relatie van zijn ex-werkgever toe aan zijn LinkedIn-netwerk. De werknemer handelt hiermee in strijd met het relatiebeding. De voorzieningenrechter in Arnhem stelt dat hierbij van belang is dat de werknemer het contact is aangegaan na uitdiensttreding en binnen de duur van het relatiebeding.

Deze uitspraken maken onder meer duidelijk dat een werknemer eerst een waarschuwing moet krijgen, voordat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan ontbinden. Gelet op het veelvuldig gebruik van social media, is het voor werkgevers raadzaam om een duidelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst op te nemen waarin omschreven staat hoe om te gaan met social media, zodat discussies en/of eventuele juridische procedures over dit aspect zo veel mogelijk achterwege kunnen blijven.

 

 

Delen