Stimuleren van taakherschikking

In de verschillende sectoren probeert men de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants een impuls te geven en drempels weg te nemen.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Of het nu een medisch specialist, verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) betreft: sinds 2015 moet degene die de zorg levert, deze ook registeren. Omdat dit nog niet altijd gebeurt, heeft de NZa de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg voor 2022 ‘verduidelijkt’. De zorgautoriteit vindt het namelijk van groot belang te weten op welke momenten in het zorgproces ‘taakherschikkers’ worden ingezet en welke zorg zij verlenen. ‘Dat inzicht biedt zorgaanbieders kansen om van elkaar te leren en het stimuleert bovendien het gesprek hierover bij de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.’

PA in de ggz kan nu declareren

In tegenstelling tot hun beroepsgenoten binnen de medisch-specialistische en huisartsenzorg konden physician assistants in de ggz tot voor kort de zorg die zij leverden niet declareren. Met de komst van de nieuwe bekostiging in de ggz (zie ook pagina 30-33) is dat met ingang van 1 januari verleden tijd. In het Zorgprestatiemodel ggz en fz is de PA met het specialisme Psychiatrie opgenomen als ‘overig beroep’ dat zelf consulten mag registeren. 

Extra subsidie voor opleiden PA en VS in huisartsenpraktijk

Huisartsen kunnen tot 1 februari 2022 een aanvraag indienen voor extra financiële ondersteuning voor het opleiden van een PA of VS in de praktijk. Deze stimuleringssubsidie is een aanvulling op de reguliere subsidieregeling vanuit de hogeschool en geldt alleen voor een leerwerkplek voor studenten die starten met de opleiding in september 2022. Er is een beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk opleidingsplaatsen worden gerealiseerd. Een onafhankelijke beoordelingscommissie toetst alle aanvragen en wijst vervolgens al dan niet een (gedeeltelijke) financiële tegemoetkoming toe. Voor meer informatie en het aanvraagformulier:  stichtingkoh.nl/taakherschikking/stimuleringssubsidie-2022.

Onderzoek naar doelmatigheid

In opdracht van het ministerie van VWS is de Adviesgroep PVI van het Radboudumc, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bezig met een onderzoek naar de doelmatigheid van taakherschikking. Daarbij gaat het onder meer om de bijdrage van PA’s en VS’en aan doelmatige zorg, de kosten en baten van taakherschikking en de tijdswinst voor andere beroepsgroepen. De resultaten worden in het voorjaar van 2022 verwacht.

Delen