‘Wetsvoorstel cliënteninspraak vergroot regeldruk’

10 september 2018 – Is elke zorginstelling van tien of meer zorgverleners verplicht om een cliëntenraad in te stellen? Wel als het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018 (WMCZ), wordt doorgevoerd. Woensdag 12 september voert de Tweede Kamer overleg over deze voorgestelde herziening van de huidige Wmcz, dat als doel heeft de inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de zorg te versterken. Zorgverlenerscollectief VvAA en actiecomité Het Roer Moet Om, initiatiefnemers van de brede maatschappelijke beweging (Ont)Regel de Zorg, roepen in een brief de Tweede Kamer op: “Zadel de zorg niet op met nóg meer regeldruk.” 

Tekst: VvAA

De Landelijke Huisartsenvereniging, verschillende eerstelijnsorganisaties en de Federatie Medisch Specialisten spraken al hun afkeur uit over de voorgestelde nieuwe wettelijke regeling van de WMCZ. Hierin staat onder meer dat elke zorginstelling van tien of meer zorgverleners verplicht is een cliëntenraad in te stellen. Dit staat haaks op het voornemen om de sector juist te ontlasten. Ook moeten cliënten die langdurig in een instelling verblijven (of hun vertegenwoordigers) de gelegenheid krijgen om inspraak uit te oefenen op aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.

Brief aan Tweede Kamer

Vereniging VvAA en Het Roer Moet Om, initiatiefnemers van (Ont)Regel de Zorg, onderschrijven de door hen geuite bezwaren. Vandaag roepen zij in een brief de Tweede Kamer op om de arbeidsmarkt in de zorg niet op te zadelen met nóg meer regeldruk.

Meer over het wetsvoorstel

Brief aan Tweede Kamer:

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben kennisgenomen van het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ), waarover de Tweede Kamer op 12 september a.s. plenair overleg voert. We hebben ook kennis genomen van de bezwaren die door de verschillende eerstelijnsorganisaties en de Federatie Medisch Specialisten zijn geuit. Wij onderschrijven de door hen geuite bezwaren volledig.

Als initiatiefnemers van (Ont)Regel de Zorg hebben wij samen met vele zorgverleners, maar ook met medewerkers van onder andere het Ministerie van VWS, toezichthouders en zorgverzekeraars, hard gewerkt om invulling te geven aan het in het regeerakkoord opgenomen voornemen om de regeldruk in de zorg te beperken.

Met die invulling is met de schrapsessies en daaropvolgend het verwerken van die resultaten in een aantal sectorplannen een eerste aanzet gedaan, maar zoals iedereen weet moet nog ontstellend veel werk worden verzet om daadwerkelijk regels te schrappen en een klimaat te bewerkstelligen waarin het schrappen van de ene regel niet wordt opgevolgd door de invoering van een andere. Ook de politiek heeft een verantwoordelijkheid bij het verminderen van de regeldruk.

Natuurlijk wordt het onderhavige wetsvoorstel gekenmerkt door goede bedoelingen, maar wij zijn van mening dat terughoudendheid met de invoering van nieuwe wetten en regels meer dan passend is. Alleen al bezien vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt is het onverstandig om de zorgsector weer op te zadelen met nóg meer regeldruk, het staat haaks op het voornemen om de sector juist te ontlasten. Het instellen van cliëntenraden en het onderhouden ervan in kleinere instellingen, organisaties en samenwerkingsverbanden van zorgverleners zal leiden tot een disproportionele druk op de tijd die die partijen niet aan zorg kunnen besteden.

Daarom vragen we u om kennis te nemen van de zorgen die door de voormelde organisaties zijn geuit en het debat te voeren vanuit het perspectief dat wij hiervoor hebben geschetst. Een van de instrumenten die we vanuit (Ont)Regel de Zorg met brede steun vanuit het hele zorgveld hebben ontwikkeld, is de Trechter van Verdunning. Die trechter is een goed hulpmiddel voor de beantwoording van de vraag of een wet of regel nu wel moet worden doorgevoerd en dus ook een prima hulpmiddel bij het debat. Volledigheidshalve hebben we een toelichting op de trechter bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefnemers van (Ont)Regel de Zorg,

Toosje Valkenburg, Het Roer Moet Om 
Edwin Brugman, Vereniging VvAA

 

Delen